Általános Szerződési Feltételek/Szállítási feltételek

Általános Szerződési Feltételek/Szállítási feltételek

I. A Szolgáltató

A www.kulcsahormonokhoz.hu oldalt és a rajta elérhető tartalmat a Testszerviz Extra Kft. (székhelye: 1136 Budapest, Raul Wallenberg u. 9. mfszt. 4.) üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató"). Adószám: 26253150-2-41

II. A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.kulcsahormonokhoz.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, és melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten megkötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák.

 2. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Mindent megteszünk a weboldalon található információk pontosságáért, a készletinformációk aktualizálásáért. Ha az előrendelésben megrendelt terméket kivéve, a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszaindítja a kifizető kártyára, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A stornó tranzakcióval kapcsolatban a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 3. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (+36706482436), e-mailben (testszerviz@testszerviz.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.

 4. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

  1. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

  2. Átvételi pontra vagy házhoz szállítással kért terméktől történő elállás esetén saját költségén munkanapokon 10 és 14 óra között hozza vissza, vagy küldje vissza a terméke(ke)t a Szolgáltató telephelyére (Testszerviz Extra Kft., 1136 Budapest, Raul Wallenberg u. 9. mfszt. 4.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás esetén a normál áru házhoz szállítási díjat térítjük vissza. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

  3. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

  4. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

  5. A vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén.

  6. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 5. A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

 6. Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 7. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

 8. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

 9. A Szolgáltató nem forgalmaz semmilyen alkohol vagy szexuális tartalmú terméket. A Szolgáltató mindazonáltal rögzíti, hogy a hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni.

 10. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató nem forgalmaz többféle terméket, így a Vevő nem cserélheti ki a terméket, de az elállási jog megilleti.

 11. Felelősség korlátozása: A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
  - Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vevőt, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, ott megrendelést adjon le.

- Vevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

III. Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

 3. A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

 4. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

 5. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

 6. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató telephelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz a testszerviz@testszerviz.hu címen, illetve a +36706482436-os telefonszámon (munkanapokon 10:00-14:00 között, illetve a honlapon jelzett időpontban).

 7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, a testszerviz@testszerviz.hu e-mail címen vagy a +36706482436-os telefonszámon.

 8. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

 

IV. Fizetés és szállítás

Megrendelés lépései

 1. A www.kulcsahormonokhoz.hu oldalon válassza a Szakácskönyv menüpontot, majd kattintson a „Megrendelés” gombra az oldalon.

 2. A „Megrendelési oldalon” , tudja változtatni az egyes tételek mennyiségét.

 3. Ezután válasszon átvételi módot a felajánlott lehetőségek közül a megfelelőre kattintva.

 4. Házhoz szállítás esetén töltse ki, illetve ellenőrizze a szállítási címet a „Szállítási adatok” menüpontban. Ha a számlázási adatok eltérnek a szállítási adatoktól, azt is itt kell módosítania. További szállítással, átvétellel kapcsolatos információkat és megjegyzéseket itt adhat meg munkatársainknak és futárszolgálatunk számára.

 5. Ki kell töltenie a fizetési módot a felajánlott lehetőségek közül a megfelelő választásával.

 6. Ezután összesítjük - az Ön által választott termékeket, a fizetendő végösszeget, a szállítási határidőt, az elfogadásra került kedvezményeket valamint az átvételi és fizetési módot tartalmazó - megrendelés részleteit. A „Megrendelés” gombbal fejezheti be és adhatja le rendelését.

 7. Megrendeléséről rendszerünk 48 órán belül automatikus visszaigazolást küld egy díjbekérő formájában. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Fizetési feltételek

Rendelését banki átutalással egyenlítse ki legyen szíves. A megrendelést követően, díjbekérőt küldünk ki, melyben megadjuk a pontos utalási adatokat és az összeget, amely a termék bruttó ellenértékét és a szállítási díjat tartalmazza. Kérjük, hogy a banki átutalást, figyelmesen és pontosan töltse ki, a Szolgáltató csak akkor tekinti a rendelést és a szállítási költséget kiegyenlítettnek, ha az a megadott bankszámlán jóváírásra kerül. Ezt követően kerül kiküldésre a megrendelt termék azzal, hogy az előrendelt termék csak azt követően kerül megküldésre, amikor az a Szolgáltató telephelyére megérkezik.

Személyes átvétel a Testszerviz Központban, illetve az Önhöz legközelebb eső Testszerviz Tanácsadónál lehetséges, ennek költsége nincs. Az átvétel egyeztetett időpontban történik.

Fizetés a helyszínen

A Szolgáltató telephelyén: Megrendelését az átvételkor fizetheti készpénzes fizetés ellenében, amely esetben szállítási költség nem kerül felszámításra.

Szállítási feltételek

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

Belföldi házhozszállítás

A megrendelt könyve(ke)t a futárszolgálat szállítja ki, amely a megadott mobiltelefon számon előzetesen jelzi a csomag kézbesítését. Amikor a csomagot a futárszolgálatnak átadjuk, e-mail-ben értesítjük Önt a részletekről. A házhoz szállítás díja a vásárolt könyvek értékétől függően:

 1 db esetén

1500 Ft szállítási költség

 2-5 db esetén

Súly alapján egyedi kalkuláció Ft szállítási költség

 6-10 db esetén

Súly alapján egyedi kalkuláció Ft szállítási költség

A szállítási költség minden esetben a ténylegesen kiszállított árumennyiség alapján kerül megállapításra.

Fontos: a futárszolgálat kiszállítás előtt nem telefonál, sikertelen kézbesítés esetén azonban értesítést hagynak, illetve a rendelésben megadott telefonszámon felveszik vásárlóinkkal a kapcsolatot, hogy egy konkrét időpontot megbeszéljenek. A kézbesítés napközben H-P: 8:00-17:00 óra között történik!

Külföldi házhozszállítás

Ha Ön külföldről vásárol, akkor sem kell lemondania a kényelemről és a gyorsaságról!
Külföldi vásárlóinknak is a könyv(ek) vételárát és a szállítási költséget előre kell kiegyenlíteniük, banki átutalással. A szállítást az Európai Unió országainak többségébe a GLS futárszolgálat végzi, a szállítási idő 2-5 munkanap közé esik a konkrét célországtól függően. Az EU-n kívüli országokba a GLS elsőbbségi szolgáltatásával szállítunk, mely rendkívül gyors kiszolgálást tesz lehetővé. A fuvardíj súlyfüggő – megrendelését követően a GLS árszabása alapján jelezzük Önnek a kalkulációt, amit ha megfelelő el tud fogadni. A díjbekérőt csak az elfogadás után állítjuk ki. Az esetlegesen felmerülő vámköltségeket a szállítási költség nem tartalmazza, így azt a csomag átvételekor kell kiegyenlíteni. A csomag kiszállítását a futárszolgálattól kapott e-mailek segítségével követheti nyomon.

Előrendelt könyvek

Az előrendelhető könyveket mindig akkor tudjuk szállítani, amikor azok beérkeztek a Szolgáltatóhoz. Előrendelhető könyvek rendelése esetén is a megrendeléskor feltüntetjük a szállítási díjat. Amennyiben az előrendelt könyv megjelenési időpontja késik, úgy a Szolgáltató e-mailben értesítést küld a Vevő részére.

Az "Általános Szerződési Feltételek/Szállítási feltételek" hatályos: 2018. április 01-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.