Adatvédelmi tájékoztató és adatvédelmi nyilatkozat

A www.kulcsahormonokhoz.hu honlapot a Testszerviz Extra Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1136 Budapest, Raul Wallenberg u. 9. mfsz. 4. NAIH nyilvántartásba vételi szám: NAIH-107407/2016., e-mail: testszerviz@testszerviz.hu) üzemelteti (a továbbiakban: Adatkezelő). A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Adatkezelő az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

Adatainak megadása, a teszt kitöltése, illetve az adatbekérő űrlap rovatainak kitöltését megelőzően – mielőtt a megadott adatok rögzítéséhez hozzájárulását adja –, kérjük körültekintően olvassa el az adatvédelemmel és az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót, nyilatkozatot, valamint az általános adatvédelmi szabályzatot. A szabályzatban rögzítésre kerül, hogy a felhasználó (az adatokat megadó illetve tesztet kitöltő) által megadott adatok kezeléséhez a felhasználó hozzájárul, valamint, hogy a hozzájárulás önkéntes, továbbá a felhasználó a megfelelő tájékoztatást az adatkezelésről az adatok rögzítése előtt megkapta. A felhasználó hozzájárulását az Elfogadom gomb megnyomásával adja meg.

A Testszerviz Extra Kft. ezúton tájékoztatja a tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

 

Definíciók

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, lekérdezés, tárolás, felhasználás, továbbítás, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés és megsemmisítés, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, szám, helymeghatározó adat, azonosító jel, online azonosító illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallási vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti (szakszervezeti) tagságra, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatokra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Kezelt adatok köre

A www.kulcsahormonokhoz.hu honlap látogatói (a továbbiakban: felhasználók) önkéntesen az alábbi adataikat adják meg: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, életkor, nem, a tesztkitöltés időpontja (év, hónap, nap, óra, perc). Tesztet beküldő felhasználók esetén további adatok: a szerveren rögzített válaszok, név, e-mail cím, telefonszám, életkor, nem. Ezen felül opcionálisan megadható adatok statisztikai és ügyfélkapcsolati célokat szolgálnak (pl. irányítószám vagy település). A kapcsolatfelvételt kezdeményező felhasználók az alábbi adatokat adják meg: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.

Az adatok megadásával a felhasználó elfogadja és tudomásul veszi a jelen dokumentumban foglaltakat és hozzájárul e körben az adatkezeléshez.

Ezen kívül rögzítésre kerülnek az alábbi adatok: a honlap látogatásának dátuma, kezdő és befejező időpontja, továbbá – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

Ön személyes adatainak kezeléséhez, valamint azoknak az országhatáron belüli vagy azon túl található – az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban lévő – jogi személyek (szerződött partnerek) részére történő továbbításához jelen nyilatkozat elfogadásával - amelyet a www.kulcsahormonokhoz.hu weboldalra történő regisztrációval és a tesztkitöltéssel és annak elküldésével megtesz – kifejezetten hozzájárulását adja. Külföldre történő adattovábbítás esetén az a harmadik ország, melynek területére a személyes adatokat továbbítjuk, biztosítja a megfelelő szintű védelmet a személyes adatok kezelése kapcsán.

Különleges adatot nem kérünk, azt harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen. A honlap használatához és a kapcsolatfelvételhez megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

Az adatkezelés célja

A www.kulcsahormonokhoz.hu honlap látogatása során az Adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói illetve felhasználói adatokat. A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük kizárólag összesített és feldolgozott formában történik, ez technikailag elengedhetetlen. Ezen adatkezelés kizárólag szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokból, továbbá az elektronikus levél elküldésének biztosítása érdekében történik.

A regisztráció során az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja az Adatkezelő és a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás felajánlása és biztosítása érdekében az Adatkezelő és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai  célú felhasználására kerül sor.

Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján az Adatkezelő Önnek szolgáltatásait felajánlja, interjút szervezzen, majd a szolgáltatást, és vagy termékeit az Adatkezelő vagy szerződéses partnere Önnek az igényei szerint nyújtsa. Adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.

Az adatkezelés célja továbbá gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a felhasználók részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

 

A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló harmadik felek részére történő továbbítása valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

 Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját

-          AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

-          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény )biztosítja.

Adatai kezeléséhez Ön az adatainak elküldésével, illetve a www.kulcsahormonokhoz.hu oldalon történő regisztrációval illetve a tesztkitöltéssel hozzájárul.

Adattovábbítás

Az Ön adatait a fentiek szerinti kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján annak érdekében továbbítjuk szerződéses partnereink részére, hogy felvegyék Önnel a kapcsolatos a szolgáltatások felajánlása érdekében illetve tárolják a jövőbeli kapcsolatfelvétel érdekében. Az e-mail címeket a Webgalamb rendszerben kezeli.

Adatkezelés jogalapja

A honlap szolgáltatásait a felhasználó önként veszi igénybe. A bekért adatok az érintett felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

Az adatkezelés jogalapja a fentiek szerint, az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény 13. § (3) bekezdése.

Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése esetén az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Adatai biztonsága

Az Ön személyes és különleges adatai biztonsága érdekében az Adatkezelő olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

Tájékoztatjuk arról, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő ilyen esetben a hatóságok részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A www.kulcsahormonokhoz.hu honlapra bevitt adatokat szerződéses partnerünktől bérelt privát szerverünkön, megfelelő biztonsági intézkedések mellett tároljuk. Az adatokról minden nap biztonsági másolat kerül készítésre, amely más, hasonlóan biztonságos szervereken is tárolható, arra az esetre, ha valamilyen technikai vagy emberi hiba miatt megsérülnének a saját szerveren tárolt adatok. A regisztrációval felhasználóink elfogadják, hogy adataikat az ebben a dokumentumban leírt módon tároljuk és kezeljük.

 Az adatkezelésre jogosultak köre

Az Adatkezelő adatkezelésre feljogosított munkavállalói, a vele szerződéses jogviszonyban álló, együttműködő partnerei.

Az Adatkezelő az Ön adatainak védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez. A személyes adatok szerződéses partnereink által történő kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szerződéses partnereink, megbízóink felelőssége, melyért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Az Adatkezelő nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsátja rendelkezésre a felhasználóra vonatkozó információkat harmadik személyeknek. Ez alól kivételt jelentenek az esetleges, jogszabályban előírt, kötelező adattovábbítások illetve adatszolgáltatások. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt, minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek a felhasználó adatai, e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama

A látogatás idejére vonatkozó adatokat (IP cím, operációs rendszer és böngésző adatok) a rendszer a böngésző bezárásakor automatikusan törli.

Az Ön által megadott adatok kezeléshez adott hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig érvényes. A személyes adatokat az adatbázisunkban mindaddig megőrizzük, kezeljük, amíg Ön nem kéri azok törlését. 

Az Adatkezelő által kezelt adatainak törlését Ön bármikor kezdeményezheti a írásban (e-mailen, a testszerviz@testszerviz.hu címen vagy levélben a Testszerviz Extra Kft címére küldve 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 9.). Kérésének egy munkanapon belül haladéktalanul eleget teszünk.

A megadott adatok helyességért Ön felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésére egy munkanapon belül helyesbítjük, a hiányos vagy téves adatot töröljük. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk.

A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, adattörlés

A felhasználó személyes adatai kezelésének jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek  az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást az adatkezelő levelezési címén (Testszerviz Extra Kft. 1136 Budapest, Raul Wallenberg u. 9.), a testszerviz@testszerviz.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve a testszerviz@testszerviz.hu e-mail címen.

 A felhasználó bármikor leiratkozhat az adatkezelő levelezési listájáról, és ebben az esetben nem fog az adatkezelőtől semmilyen további információt, ajánlatot kapni. A leiratkozáshoz a felhasználó rákattinthat a bármely - adatkezelő által küldött - e-mail végén található Leiratkozás linkre, valamint igényét jelezheti a testszerviz@testszerviz.hu e-mail címen. A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.

Bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában, az Adatkezelő a Hírlevélben értesítést küld a felhasználónak a felhasználó által megadott e-mail címre. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor ezt az e-mail értesítéstől számított 8 napon belül jelezheti az testszerviz@testszerviz.hu e-mail címen.

Remarketing

A www.kulcsahormonokhoz.hu alkalmaz remarketing technikát a következők szerint, az oldal népszerűsítésére:
Tájékoztatjuk arról, hogy a hirdetéseit külső szolgáltatók, közöttük a Google, internetes webhelyeken jelenítik meg. Tájékoztatjuk arról, hogy külső szolgáltatók, közöttük a Google, cookie-k segítségével, a felhasználónak a webhelyen korábban tett látogatása alapján jelenítik meg a hirdetést a felhasználónak. Informáljuk arról, hogy a webhelyünket felkeresők letilthatják a Google cookie-használatát a
Hirdetési beállítások kezelője segítségével. Jelezzük a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A cookie-k használatáról (más néven sütik)

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az adatkezelő, a honlap látogatóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. A látogató böngészőjében, a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségeket választhatja:

•    beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,

•    a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

Az adatkezelés célja a maximális kiszolgálás. Az adatkezelő az adatkezelést és tárolást kizárólag előzetes hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez. Az oldal egy úgynevezett „session” parancsot használhat annak érdekében, hogy az oldal megőrizze a teszt adatokat addig, amíg azok elküldése meg nem történik. Ezt követően a tesztkitöltő személy gépén már ez nem tárolódik. Ez a különbség a session és a cookie-k között, hogy session azonnal törlődik, amint a felhasználó a böngészőt bezárja. Amennyiben nem zárja be a böngészőt – és nincs speciálisan, saját maga által beállított magasabb időérték, akkor a session alapbeállítás szerint, „nem mozgás esetén” (tehát ha nincs a gépen semmilyen művelet végezve) 1800 másodpercig tárolódik. Azután akkor is törlődik, ha a böngészőt még nem zárta be.

 Külső linkek vagy hivatkozások

Honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Adatkezelő és adatai:

Elnevezés: Testszerviz Extra Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatvédelemért felelős: Burget Péter

Központ és levelezési cím: 1136 Budapest, Raul Wallenberg u. 9. mfszt. 4.

Tel/fax: +36 30 73 74 359

Email: testszerviz@testszerviz.hu

 Jogérvényesítés

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. 

Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt is érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a testszerviz@testszerviz.hu e-mail címre juttassa el. Az e-mailben kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb egy munkanapon belül válaszolunk. Az Adatkezelő Magyarország területén érvényes jogszabályok szerint működik, bármilyen vitás kérdésben a Magyarországon érvényes jogszabályok a mérvadók.

 Változtatás joga

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály az kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

 

A FELHASZNÁLÓ FENTI ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓT ÉS NYILATKOZATOT VÉGIGOLVASÁSA UTÁN KIJELENTI, HOGY AZT MEGÉRTETTE ÉS TELJES TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT A VELE KAPCSOLATOS ADATOK KÖRÉRŐL, CÉLJÁRÓL, JOGALAPJÁRÓL ÉS IDŐTARTAMÁRÓL, TOVÁBBÁ TÁJÉKOZTATVA LETT, MIND A JOGAIRÓL, MIND A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEIRŐL. A FELHASZNÁLÓ KIJELENTI, HOGY ADATAIT ÖNKÉNTESEN ADJA MEG ÉS AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSÁVAL KIFEJEZETTEN HOZZÁJÁRUL ADATAI KEZELÉSÉHEZ.